Bibelfrågor

Vad är Guds gärningar?

Paulus säger i Romarbrevet: »Ty var och en som åkallar Herrens namn, han skall varda frälst.»

Men det står ju också någonstans att »icke alla skola komma in i himmelriket, som säga Herre, Herre, utan den, som gör min faders vilja». Vad är då denna vilja, som Gud vill att vi skall göra?

Det är alldeles riktigt att Rom 10: 13 säger: »Ty var och en som åkallar Herrens namn, han skall varda frälst! Egentligen citerar Paulus profeten Joel, som i 2: 32 säger detta i sin profetia om Andens utgjutelse över alla folk, och som förverkligades enligt Apg. 2. Detta är ett stort löfte, som alltfort har samma kraft och prövas av miljoner människor.

Att Jesus i Matt 7: 21—23 säger, att man inte kommer in i Guds rike genom att bara säga »Herre, Herre» har ingenting att göra med löftet i Rom 10 :13, som ju förutsätter ett ödmjukt hjärta och ett botfärdigt sinne. Vad Jesus talar om, är ju obotfärdiga människor, som tar Herrens namn på sina läppar i självberömmelse, men vars hjärtan är långt från Gud. Detta framgår tydligt då vi läser hela sammanhanget.

Sedan var det frågan om vad som menas med att göra Guds vilja i samband med att vinna tillträde till himmelriket. I Joh. 6: 28 ställs Jesus inför denna fråga: »Vad skola vi göra för att utföra Guds gärningar?» Här är det utan vidare fråga om vad Gud vill att vi skall göra. Därför översätter Hedegård frågan så här: »Vad skall vi göra för att utföra de gärningar som Gud begär?» Vi möter svaret i följande vers: »Detta är Guds gärning, att I tron på den han har sänt.» (Hedegård: »Detta är den gärning, som Gud begär att ni skall göra: tro på den han har sänt.») Således är Guds vilja i detta sammanhang att tro på Jesus som Herre och Frälsare. Det är detta som de obotfärdiga inte vill, och därför kan de inte komma in i Guds rike, eller som Matteus skriver, himmelriket. Men den som i ödmjukhet och uppriktighet »åkallar Herrens namn», dvs beder i Herrens Jesu namn om syndernas förlåtelse, han blir frälst.

Rafael Edström

(Mst 18/1967

Tillbaka