Bibelfrågor

De saktmodiga och himlen

Jag förstår inte Matt 5: 5: »Saliga äro de saktmodiga, ty de skola besitta jorden.» Är inte himlen även de saktmodigas evighetshem?

Tacksam för svar

Den ovan anförda versen ingår i de s k salighetsprisningarna som inleder Bergspredikan. Där prisar Jesus dem saliga, som äger de kvalifikationer, som hör Guds rike till. Saktmodig betyder ett ödmjukt sinne, och i Psalm 37: 11 heter det: »De ödmjuka skola besitta landet och hugnas av stor frid.» Säkerligen hade Jesus detta skriftord i tankarna, då Han talade till lärjungarna.

Att de saktmodiga eller ödmjuka skall ärva jorden är emot det vanliga föreställningssättet. Vanligtvis är det de hårdhudade och hänsynslösa, som till synes lyckas bäst på denna jord, men Bibeln har en annan syn på saken. Jämför Upp 5: 9, 10. Den saktmodige och ödmjuke är alltid den starkare.

Då Jesus säger, att de saktmodiga är saliga, har Han därmed också tillerkänt dem en plats i himmelriket. Deras saktmod är ju inte en självprestation, men ett bevis på sinnesförvandling. En sinnesändring, som är förutsättning för medborgarskap i Guds rike. Om Jesus heter det också att Han var »saktmodig och ödmjuk i hjärtat», Matt 11:29

Rafael Edström

(Mst 6/1973)

Tillbaka